Informasjon om prisregulering 2024
Vi vil med dette meddele at det vil bli foretatt en generell prisjustering på våre tjenester med virkning fra 01.01 2024.

Generell prisøkning på fraksjoner og leie av containere og annet utstyr er 4,8%.
Ref.; Konsumprisindeksen (ssb.no)

Transportprisene økes med 4 %.
Ref.; Kostnadsindeks for lastebiltransport (ssb.no)
Nærtransport uten bom/ferjekostnad (3 kvartal 2022 – 3. kvartal 2023)

Co2 avgift – avfall til forbrenning.
Co2 avgiften har i 2023 vært på kr 131,- pr tonn på avfall som sluttbehandles med forbrenning/ energigjenvinning.
Det er i forslag til nytt Statsbudsjett 2024 varslet fra Regjeringen en ytterliggere økning i Co2 avgiften som pålegges Norske forbrenningsanlegg. Det er foreløpig ikke tatt noen beslutning, men dette kan bli en realitet.

Vi takker for samarbeidet i året som har gått og ser frem til et fortsatt godt samarbeid.