Regjeringens forslag og Stortingets innstilling om innføring av CO2 avgift på forbrenning av avfall fører til en ekstraordinær prisregulering «endring i offentlig avgift» fra 1. januar 2023. Disse endringene treffer hele det norske avfallsmarkedet og vil gjelde for alle. Avgiftssatsen er NOK 238,- per tonn CO2. Omregnet til vekt på avfall, utgjør avgiften NOK 131,- per tonn avfall til forbrenning.

Avgiften beregnes ved å multiplisere mengde innlevert avfall til forbrenningsanlegget målt i tonn med en faktor på 0,5498 tonn fossilt CO2 per tonn avfall.

Hensikten med en egen avgift på forbrenning av avfall er å redusere utslipp av klimagasser gjennom å inspirere norske virksomheter til å redusere omfanget av restavfall som går til forbrenning.

Avgiftssatser 2023 – skatteetaten.no