Avfallsprodusenter og mottakere er pliktige å deklarere farlig avfall.

Farlig avfall
Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med annet avfall, fordi det kan medføre alvorlig forurensing eller fare for skade på mennesker, dyr og miljø.

Avfallsprodusent
Med avfallsprodusent menes bedrifter der det oppstår eller håndteres farlig avfall. En avfallsprodusent er selv pliktig til å identifisere farlig avfall, oppbevare avfallet sikkert i riktig UN-godkjent emballasje, deklarere og levere avfallet i henhold til Avfallsforskriften. Avsender av farlig avfall har ansvar for klassifisering av farlig gods, UN-nummer, angi fareklasse og emballasjegruppe i henhold til ADR Forskriften.

Hva er farlig avfall?
Kunnskap om hva som betegnes som farlig avfall er viktig. Det inkluderer hvordan det skal håndteres av alle som har med det å gjøre og hva konsekvensene er om noe skulle gå galt.

Avfallsforskriften definerer farlig avfall som:
“Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr”

Dette er et greit utgangspunkt – en del stoffer og materialer er innlysende for oss, som olje, maling og kjemikalier. Likevel finnes det så mange produkter at det kan være vanskelig å ha oversikt over alt.

Hvilke ulike typer farlig avfall finnes?
Norsk standard for klassifisering av avfall (NS 9431) grupperer og definerer de ulike typene farlig avfall. Hver avfallstype identifiseres ved et avfallsstoffnummer. Farlig avfall kan deles inn i noen hovedtyper basert på avfallets egenskaper, innhold og sammensetning:

 • Spilloljer og oljeforurenset avfall
 • Drivstoff og fyringsoljer
 • Maling og løsemidler
 • Tungmetallholdig avfall
 • Bekjempningsmidler og giftig avfall
 • Rengjøringsmidler og etsende avfall
 • Herdere og reaktivt avfall
 • Gasser og trykksatte beholdere
 • Avfall med organiske miljøgifter
 • Helse- og miljøskadelig avfall
 • Eksplosivt avfall

Felles for disse avfallstypene er at de representerer en reell helse- og miljøskadelige fare på kort eller lang sikt. Miljøfarlig avfall må håndteres spesielt, og holdes adskilt fra øvrig avfall.

Hvordan kan ARNAS hjelpe deg med farlig avfall?
Vi tar hånd om alt farlig avfall på en forsvarlig og miljøvennlig måte, når det gjelder innsamling, transport, sortering, viderebehandling og all den dokumentasjonen som lovverket krever at inngår i våre tjenester. Vi har kunnskap til å kunne skreddersy en avfallsløsning av farlig avfall etter deres behov, og være rådgivende ved spørsmål knyttet til oppbevaring, emballasjetyper, fraksjonstyper farlig avfall og elektronisk deklarering.

Vi kan også levere løsninger for oppbevaring av farlig avfall på arbeidsplassen

Elektronisk deklarering av farlig avfall
Alt farlig avfall deklareres digitalt, dette er nå den eneste muligheten. ARNAS kan ta seg av dette for din bedrift, dersom du delegerer dette ansvaret til oss på Avfallsdeklarering.no.

Hva skal deklareres?
Avfall som er klassifisert som farlig og/eller radioaktivt skal deklareres. Avfall som verken er farlig eller radioaktivt, smittefarlig avfall, ordinært avfall og kasserte eksplosiver skal ikke registreres i denne databasen.

Viktig informasjon om deklarering av farlig avfall
Avfallsforskriften (kapittel 11 og 16) stiller krav om at virksomheter som har leveringsplikt for farlig og eller radioaktivt avfall, skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallet ved levering (jf. §§11-12 og 16-9). Det skal derfor fylles ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Miljødirektoratet og Statens Strålevern.

Store og små virksomheter skal levere sitt farlige og/eller radioaktive avfall til en virksomhet som har tillatelse til å ta imot det. Avfallet skal deklareres ved levering. Mengde farlig avfall over 1 kg skal leveres minst én gang i året.

Husholdninger og privatpersoner skal levere sitt farlige avfall til den kommunale innsamlingsordningen, og trenger ikke å deklarere avfallet ved levering, men skal gi opplysninger om hva avfallet består av.

Deklarering av farlig avfall – nyttige lenker
Daglig leder definerer administratorer i Altinn. Administratorer kan delegere rollen som sluttbruker i administrasjonsmodulen på Avfallsdeklarering.no. Alle som er administratorer eller sluttbrukere kan deklarere avfall på vegne av bedriften i deklarasjonsmodulen på Avfallsdeklarering.no.

Avfallsforskriften:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) – Kapittel 11. Farlig avfall – Lovdata